Wohnung in Sunset Cliffs zu verkaufen - Benidorm

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/cb93d264-53d5-47db-a0a6-17238ffddcaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/e06fa3de-7bd6-4ade-acb4-635f7b5dff78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/22de8c09-79d1-49e0-89ff-de7071fd38b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/fa138f1e-5c84-4873-ac2f-c7293006221b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/3106f7af-e43a-455a-b281-ae63d279a8f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/c8f76bfa-7f09-4b4f-9de1-69140b9e2d20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/862acd86-f1c4-4bcb-91ce-28afa92a3058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a872f337-addd-44b7-bfc6-30ab7a00cecc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7173aa89-b33f-4d29-9bd2-71fc360311b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/608c8e72-8c6b-4302-8526-6300687a21b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/f6a451c6-5670-4bcf-ab18-9fba9ac66e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a4579519-71f5-462e-aed8-89cdd0bc5441.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a96d518c-d1f6-4199-a1a9-3ca5d3fc2017.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/45652988-de63-46cc-94ba-a44e3f101715.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/d1246eb3-a7ee-4c68-886e-34e7898e5faf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a8d15e2a-5db1-41f4-9918-f6145e4aae52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/42059671-4f1d-4845-a329-23c68a6a8493.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/747db491-c932-4c8d-adb1-9a751e76568b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/f9fcb693-529c-4a9a-91c3-57737862d20b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/5004b45b-9bc4-4d76-95ad-581e6a535ae1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/b5f833db-9d2f-43ed-af64-f3ee15e3b4f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/52aa32b4-a8a0-4ee6-8a5f-c4b2b02ebee1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/0d490773-f24f-4102-bca3-6da72502d55a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/e5cc8153-c589-4e75-b191-85d651f454e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/cc874612-7e65-494f-82c2-1bc7599ae047.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/0f04a986-dc0a-4690-9cfa-32e23848962d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/2b230f90-d299-4ba1-9aaa-8b82993be8a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/3abf95aa-673a-451f-baf4-900f1492bd27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7fbee187-0917-4e1b-82d5-52e638d30f78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/38791379-19d5-4ee1-afd5-4518e0d39a3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/035e9c46-db29-4984-929f-d68a3bba8d53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/45e3daf4-07c4-49e6-83d5-4208d39d236b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/d392b1c4-1c5c-494d-9595-b8bc5ab09011.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/de05d7b2-7043-4589-9007-1badfe18b8c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7d5ff0a0-9750-4f30-8a47-fece2ac8cb14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/39bd12af-74a0-4df2-8225-4a5e2b6f4aa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/eead727a-8958-4cc7-964e-97a356f46468.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/52866697-8093-4736-9bc4-5788755873a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/c7f026d3-fe15-4fc8-9fb1-45f0ea9ff149.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/c26c6a8d-fbc5-4c32-942f-243fddc4abdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/54b5009d-e67d-4666-a93b-bf083fe5665d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7adf77fc-75a0-4842-8465-89e52f647612.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/d3765c48-f495-4af6-a2f4-e7925277cb29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/f03d2a66-bd2b-4920-beed-b2a494bf82f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/5bca71b3-5116-4fa1-897d-a13aeaaa2fe2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/cb93d264-53d5-47db-a0a6-17238ffddcaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/e06fa3de-7bd6-4ade-acb4-635f7b5dff78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/22de8c09-79d1-49e0-89ff-de7071fd38b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/fa138f1e-5c84-4873-ac2f-c7293006221b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/3106f7af-e43a-455a-b281-ae63d279a8f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/c8f76bfa-7f09-4b4f-9de1-69140b9e2d20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/862acd86-f1c4-4bcb-91ce-28afa92a3058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a872f337-addd-44b7-bfc6-30ab7a00cecc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7173aa89-b33f-4d29-9bd2-71fc360311b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/608c8e72-8c6b-4302-8526-6300687a21b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/f6a451c6-5670-4bcf-ab18-9fba9ac66e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a4579519-71f5-462e-aed8-89cdd0bc5441.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a96d518c-d1f6-4199-a1a9-3ca5d3fc2017.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/45652988-de63-46cc-94ba-a44e3f101715.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/d1246eb3-a7ee-4c68-886e-34e7898e5faf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/a8d15e2a-5db1-41f4-9918-f6145e4aae52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/42059671-4f1d-4845-a329-23c68a6a8493.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/747db491-c932-4c8d-adb1-9a751e76568b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/f9fcb693-529c-4a9a-91c3-57737862d20b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/5004b45b-9bc4-4d76-95ad-581e6a535ae1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/b5f833db-9d2f-43ed-af64-f3ee15e3b4f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/52aa32b4-a8a0-4ee6-8a5f-c4b2b02ebee1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/0d490773-f24f-4102-bca3-6da72502d55a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/e5cc8153-c589-4e75-b191-85d651f454e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/cc874612-7e65-494f-82c2-1bc7599ae047.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/0f04a986-dc0a-4690-9cfa-32e23848962d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/2b230f90-d299-4ba1-9aaa-8b82993be8a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/3abf95aa-673a-451f-baf4-900f1492bd27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7fbee187-0917-4e1b-82d5-52e638d30f78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/38791379-19d5-4ee1-afd5-4518e0d39a3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/035e9c46-db29-4984-929f-d68a3bba8d53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/45e3daf4-07c4-49e6-83d5-4208d39d236b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/d392b1c4-1c5c-494d-9595-b8bc5ab09011.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/de05d7b2-7043-4589-9007-1badfe18b8c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7d5ff0a0-9750-4f30-8a47-fece2ac8cb14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/39bd12af-74a0-4df2-8225-4a5e2b6f4aa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/eead727a-8958-4cc7-964e-97a356f46468.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/52866697-8093-4736-9bc4-5788755873a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/c7f026d3-fe15-4fc8-9fb1-45f0ea9ff149.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/c26c6a8d-fbc5-4c32-942f-243fddc4abdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/54b5009d-e67d-4666-a93b-bf083fe5665d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/7adf77fc-75a0-4842-8465-89e52f647612.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/d3765c48-f495-4af6-a2f4-e7925277cb29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/f03d2a66-bd2b-4920-beed-b2a494bf82f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/280492/5bca71b3-5116-4fa1-897d-a13aeaaa2fe2.jpg
 • 3
 • 2
 • 149m2
 • 149m2
Ref: ND 398
Verkaufspreis
799 000 €
 • 3
 • 2
 • 149m2
 • 149m2
Ref: ND 398

Wohnung in Sunset Cliffs zu verkaufen

Diese opulente Wohnung im neunten Stock in Sunset Cliffs in Benidorm bietet außergewöhnliches Wohnen in begehrter Lage an der Costa Blanca. Mit einem atemberaubenden Panoramablick, der sich sowohl über das Stadtbild als auch über das Mittelmeer erstreckt, genießen Sie ein unvergleichliches Gefühl von Opulenz und Komfort. Privat ist diese Wohnung komplett möbliert und mit allen wichtigen Geräten ausgestattet. Das elegante Wohnzimmer ist geräumig und lichtdurchflutet, dank seiner großzügigen Fenster, die eine atemberaubende Aussicht bieten. Die Küche verfügt über alle Arten von Annehmlichkeiten, darunter einen luxuriösen Kühlschrank im amerikanischen Stil, in dem Sie Ihre Lieblingsgetränke und -produkte frisch aufbewahren können. Sunset Cliffs geht über das typische Apartment-Community-Erlebnis hinaus. Als Bewohner haben Sie Zugang zu exklusiven Annehmlichkeiten wie einem Miniclub, in dem Sie sich entspannen und Kontakte knüpfen können. Darüber hinaus verfügt das Anwesen über mehrere Swimmingpools, einen gut ausgestatteten Fitnessraum und sogar ein privates Kino, damit Sie Ihre Freizeit optimal nutzen können. Die Lage des Resorts ist ein Paradies für Strandliebhaber und diejenigen, die ein pulsierendes urbanes Erlebnis suchen. Nur wenige Gehminuten entfernt finden Sie eine Vielzahl von Restaurants, Bars und Geschäften, die sicherstellen, dass Sie immer etwas Neues entdecken. Darüber hinaus ist der Strand nur einen Steinwurf entfernt, so dass Sie Sonne, Meer und Sand genießen können, wann immer Sie wollen.

Eigenschaften

 • Zentralheizung
 • Geschirrspülmaschine
 • Klimaanlage
 • Einbauküche
 • Terrassen
 • Garage
 • Möbliert
 • Private condominium
 • Waschraum
 • Blick: Meerblick, Golfblick, Bergblick, Strandblick, Marina Blick, Blick auf den Garten, Blick auf die Stadt, Poolblick, Wohnansicht
 • Immobilie in der ersten Kuestenreihe
 • Video ueberwachung
 • Alarmanlage
 • Fitnessraum
 • Parkplatz
 • Sicherheitseingang
 • Orientação solar: Sul
 • Balkon

Kontaktanfrage