Neodom Rentals - Sunset Cliffs этаж 2 - Benidorm

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/a96c2b38-3b99-4f5e-a9b9-2604510a45d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/b5b5ac26-ff1d-4633-bcbf-cc8d8b10de71.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/670e8dd4-14f4-4e67-87d6-637250ffb4c2.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/d1bf2165-a43e-4551-992e-d93a7f5d20f4.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c5047b96-1f8b-4742-b120-dd403e2e009f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fa4cb273-a350-4f8a-834f-b75ded6034bd.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/37aefbcd-5bbf-4f6c-bb20-f41f20260969.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/b362d923-9f93-436d-a317-8478a478d4f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c4e0c10a-ea77-4e90-b323-8f2137bae11c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/5a4af622-5d86-45bb-bbb1-de86a33296a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f3f3faac-5927-449b-8c44-5c8c87bac5fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/d91f35f2-ab09-4009-b60f-21a90d102fa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/31476a6a-19ef-446c-b9e2-2a4d199622f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c8eb0635-6e86-47d7-88ff-6ee5ad7ce1b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/d7e5297a-1df8-452f-82f7-840e5a3c276a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/76fa4c7c-c1fd-47a6-9dbd-f85eb408186a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/3b85e0d1-cd57-49b7-bda0-61410fad2720.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/7d955c05-a9f9-4f51-a9ba-fff604ace100.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/4f416da6-1efd-4fa7-856d-f7e5aa4705c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/6c729a21-380b-4e58-b5ab-0ecf782205c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/592302b0-11c9-412b-b05b-454c95b72012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f4a3d4d1-9936-47f0-acce-102b886246b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/0d4e2661-3d97-483b-a97a-c7cc038e5231.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/5173d283-f91b-4169-9d31-0b0f522ac90f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fe0dda52-cdfa-455b-b967-9d5e70160f86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/e1ede24c-aff0-4e90-8f92-ec72f1e38709.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/5d019a60-4d3e-4e54-980c-b282251a2b2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/66b9c75b-ccf6-4231-be1f-5da68cc487b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/6306c010-71a8-4e8c-8772-8220bf0adbb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fab86331-4d64-4caf-be9d-cc6f95ce3f44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/dd3d8d06-6d21-43e2-bf2c-47d554fd546d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/6f456aff-d83a-4d66-ac1f-8b929ead421f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fb38b47c-7a9d-4838-9681-0545f28794fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c03bd0e7-a800-4c59-93b5-93cda2b83bdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/4bda85bf-6389-4df7-b587-2fb4430ca05f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/44f8bfa7-fb76-4555-a27b-523a1e4ad4d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/e643c37b-704a-4420-860b-0b9596694e0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/58c8ddc4-b78d-4f7b-9d89-22381082389a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/46803ebc-6b83-4161-b0e1-75648ed49e74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/36387852-34e4-4392-ae80-202466b39fca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/186cb71b-2f02-4975-9597-4596892dbea2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/e2a341a7-8e9a-41f0-89db-c672567ad7db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f040ce9d-399c-4a49-80f5-7e856574224e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/02164c81-3602-4ad2-a467-d41733c24c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/ab079f8d-e91a-464f-bd29-e1249c04ab99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/ab692ac1-f92d-4ca6-809d-aa168955dcf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/52ba6a1b-6837-43df-b036-d586ccc88449.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/2e01a345-ff44-4fd2-9b3f-5b86b1cf8fbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/26445653-0cc8-417a-9e3e-6064528d9432.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/0a1e6b38-9c16-46a9-a65d-a69c4e6271b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/a1ba70be-40e6-4e45-ad93-088ebac95abb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/b0aced64-4873-4d88-8715-213158acf89e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f60d2fc4-8e35-45fe-93fe-6b4daf8f2c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/caeb3af7-7241-45f2-aab5-22063b2231fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/23089f63-9ffb-427f-97cb-974d0eb3008b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/a96c2b38-3b99-4f5e-a9b9-2604510a45d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/b5b5ac26-ff1d-4633-bcbf-cc8d8b10de71.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/670e8dd4-14f4-4e67-87d6-637250ffb4c2.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/d1bf2165-a43e-4551-992e-d93a7f5d20f4.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c5047b96-1f8b-4742-b120-dd403e2e009f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fa4cb273-a350-4f8a-834f-b75ded6034bd.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/37aefbcd-5bbf-4f6c-bb20-f41f20260969.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/b362d923-9f93-436d-a317-8478a478d4f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c4e0c10a-ea77-4e90-b323-8f2137bae11c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/5a4af622-5d86-45bb-bbb1-de86a33296a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f3f3faac-5927-449b-8c44-5c8c87bac5fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/d91f35f2-ab09-4009-b60f-21a90d102fa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/31476a6a-19ef-446c-b9e2-2a4d199622f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c8eb0635-6e86-47d7-88ff-6ee5ad7ce1b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/d7e5297a-1df8-452f-82f7-840e5a3c276a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/76fa4c7c-c1fd-47a6-9dbd-f85eb408186a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/3b85e0d1-cd57-49b7-bda0-61410fad2720.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/7d955c05-a9f9-4f51-a9ba-fff604ace100.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/4f416da6-1efd-4fa7-856d-f7e5aa4705c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/6c729a21-380b-4e58-b5ab-0ecf782205c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/592302b0-11c9-412b-b05b-454c95b72012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f4a3d4d1-9936-47f0-acce-102b886246b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/0d4e2661-3d97-483b-a97a-c7cc038e5231.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/5173d283-f91b-4169-9d31-0b0f522ac90f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fe0dda52-cdfa-455b-b967-9d5e70160f86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/e1ede24c-aff0-4e90-8f92-ec72f1e38709.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/5d019a60-4d3e-4e54-980c-b282251a2b2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/66b9c75b-ccf6-4231-be1f-5da68cc487b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/6306c010-71a8-4e8c-8772-8220bf0adbb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fab86331-4d64-4caf-be9d-cc6f95ce3f44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/dd3d8d06-6d21-43e2-bf2c-47d554fd546d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/6f456aff-d83a-4d66-ac1f-8b929ead421f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/fb38b47c-7a9d-4838-9681-0545f28794fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/c03bd0e7-a800-4c59-93b5-93cda2b83bdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/4bda85bf-6389-4df7-b587-2fb4430ca05f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/44f8bfa7-fb76-4555-a27b-523a1e4ad4d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/e643c37b-704a-4420-860b-0b9596694e0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/58c8ddc4-b78d-4f7b-9d89-22381082389a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/46803ebc-6b83-4161-b0e1-75648ed49e74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/36387852-34e4-4392-ae80-202466b39fca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/186cb71b-2f02-4975-9597-4596892dbea2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/e2a341a7-8e9a-41f0-89db-c672567ad7db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f040ce9d-399c-4a49-80f5-7e856574224e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/02164c81-3602-4ad2-a467-d41733c24c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/ab079f8d-e91a-464f-bd29-e1249c04ab99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/ab692ac1-f92d-4ca6-809d-aa168955dcf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/52ba6a1b-6837-43df-b036-d586ccc88449.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/2e01a345-ff44-4fd2-9b3f-5b86b1cf8fbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/26445653-0cc8-417a-9e3e-6064528d9432.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/0a1e6b38-9c16-46a9-a65d-a69c4e6271b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/a1ba70be-40e6-4e45-ad93-088ebac95abb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/b0aced64-4873-4d88-8715-213158acf89e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/f60d2fc4-8e35-45fe-93fe-6b4daf8f2c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/caeb3af7-7241-45f2-aab5-22063b2231fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/176643/23089f63-9ffb-427f-97cb-974d0eb3008b.jpg
 • 2
 • 2
 • 107m2
 • 69m2
ссылка: CT 004_L
Стоимость аренды 2 800 € / Месяц
 • 2
 • 2
 • 107m2
 • 69m2
ссылка: CT 004_L

Neodom Rentals - Sunset Cliffs этаж 2

Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на втором этаже в урбанизации Sunset Cliffs. Квартира имеет прекрасный вид на море и подойдёт гостям, которые предпочитают низкие этажи👍

Снять эту квартиру можно на неделю, месяц или год.

👉Стоимость аренды за весь месяц:
январь 2300

февраль 2300
март 2600
апрель 2800
май 3000
июнь 4000
июль 5000
август 6000
сентябрь 2800
октябрь 2500
ноябрь 2400
декабрь 2500

если вы хотите арендовать его на один или несколько месяцев дополнительные платежи: электричество (120-170), вода (20-30), wi-fi (25). Депозит 500

👉 Стоимость аренды на весь год: 2600 /месяц. Дополнительные платежи: электричество (120-170), вода (20-30), wi-fi (25). Гарантийный депозит 1 месяц


Терраса
Гараж
Мебель
Год постройки: 2022
Количество этажей в здании: 28
Частный комплекс
Прачечная
Американская кухня
Кладовая
Вид: Вид на море, Вид на горы, Вид на пляж,
Вид на бассейн, Вид на урбанизацию
Видеодомофон
Лифт
Двойное остекление
Электрические жалюзи
Электрические гаражные ворота
Тренажерный зал

Особенности недвижимости

 • Стиральная машина
 • Посудомоечная машина
 • кондиционер
 • Оборудованная кухня
 • бассейн
 • близость: пляж, Покупка, ресторан, Farmácia, Schools
 • сад
 • теннисный корт
 • джакузи
 • Терраса
 • гараж
 • меблированный
 • год постройки: 2022
 • Полом: 28
 • Прачечная
 • С парковкой
 • Кухня
 • Коллекции
 • вид: Вид на море, Вид на горы, Вид на пляж, Вид на бассейн
 • Видеодомофон
 • Охранная сигнализация
 • лифт
 • Двойное остекление
 • Тренажерный зал
 • Парковка
 • Солнечная ориентации: юг
 • ?????? (?2): 18

Место расположения

Запрос

Наш сайт использует куки для улучшения вашего пользовательского опыта. Используя веб-сайт, вы подтверждаете, что принимаете использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.   Учить больше